Algemene voorwaarden van Kynobuddies

Onze Algemene voorwaarden

 

Hondenschool KynoBuddies gevestigd te Assen aan de Zandhamel 2 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 68021666

Artikel 1: Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek, één op één of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 2. Cursist/Cliënt: de hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
 3. Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de Hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.
 4. Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist/cliënt aangaan met Hondenschool KynoBuddies
 2. Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool KynoBuddies middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist/cliënt ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

Aanmelding:

 1. Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de Hondenschool geschiedt door het, laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
 2. Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór de eerste lesdag.
 3. De cliënt is verplicht het verschuldigde bedrag voor aanvang van het consult per bank te voldoen .
 4. In geval van niet tijdige betaling behoudt Hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
 5. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de Hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

 1. De Hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de Hondenschool.
 2. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoudt de Hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus
 3. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
 4. De Hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt (gezondheid etc.) van de cursist en/of andere deelnemers.
 5. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de Hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

Artikel 4: Annulering van lessen/consult

 1. De Hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de Hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.
 2. Cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn. Behoudens gevallen van overmacht en overeengekomen met de Hondenschool, zal een les korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd door cursist, in rekening worden gebracht of komen te vervallen.
 3. Afgelasting dient door de cursist/client schriftelijk (mail of whats app) te geschieden.
 4. Door de cursist afgelaste lessen komen altijd automatisch te vervallen. Inhalen van lessen kan alleen bij uitzondering en in goed overleg met de Hondenschool. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
 5. Bij annulering van de cursus door de cursist gelden de volgende betalingsverplichtingen: a. Bij annulering meer dan 3 weken voor aanvang van de cursus wordt niets in rekening gebracht. b. Bij annulering vanaf 3 tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. c. Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus wordt het totale cursusbedrag in rekening gebracht.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de Hondenschool

 1. De Hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
 2. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.
 3. Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is de Hondenschool ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de Hondenschool op internet of andere publicaties binden de Hondenschool niet.
 5. De Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cliënt/cursist gewenste resultaten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist/cliënt

 1. De cursist/cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/cliënt, door de cursist/cliënt meegebrachte bezoekers of door de cursist/cliënt meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van de Hondenschool worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade toegebracht aan materialen van de Hondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de activiteit plaatsvindt.
 2. De Hondenschool adviseert een goede WA verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.
 3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de Hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 7: Copyright en intellectuele eigendommen

 1. Alle op de website en social media gerelateerd aan de Hondenschool verstrekte informatie en beeldmateriaal, valt onder het copyright van de Hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 2. Alle door de Hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de Hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Dit is van toepassing gedurende de cursus maar ook in geval van tussentijdse beëindiging en na beëindiging van de cursus.
 3. De cursist/cliënt erkent uitdrukkelijk dat KynoBuddies eigenaar is van de Hondenschool en tevens exclusief rechthebbende is op alle rechten betreffende KynoBuddies, waaronder begrepen (woord- en beeld) merken, handelsnamen, logo’s, kennis en technologieën (“IE-rechten”).

Artikel 8: Geschillen

 1. Op overeenkomsten gesloten met de Hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.